arriba
Martes, 20-Abril-2021

 

 
PortadaseparatorOferta educativaseparatorAcreditación de competencias profesionais


Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais - Foto

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.

A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.

As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo.

A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

A nova convocatoria de Acreditación de competencias profesionais 2021 virá marcada por novidades establecidas polo Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1224/2009, de 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Informamos do correo electrónico de contacto para Acreditación de Competencias: acreditación.cifp.compostela@edu.xunta.gal