arriba
Xoves, 18-Abril-2024

 

 


Probas

Probas de acceso a ciclos formativos. Convocatoria 2024

Publicada a Orde da convocatoria 2024 para probas de acceso a ciclos formativos: ORDE do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

Na convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior para o ano 2024 as persoas solicitantes soamente poderán cubrir a solicitude de admisión ás probas a través da aplicación informática "Ciclosprobas" , que funcionará como asistente, desde a opción dispoñible na páxina www.edu.xunta.gal/fp/probas ou ben directamente na desde a seguinte ligazón: (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do).

A aplicación informática Ciclosprobas para a convocatoria 2024 estará dispoñible desde o día 29 de xaneiro.
O prazo de presentación de solicitudes para a inscrición as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior comenzará o 29 de xaneiro e finalizará o 9 de febreiro de 2024.
O prazo de presentación de solicitudes para a inscrición as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio comenzará o 26 de febreiro e finalizará o 8 de marzo de 2024

Máis información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/probas

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE)_ Curso 2022-2023

Programacións probas libres 2023_ acceso aos módulos con matrícula no CIFP Compostela

Ciclo medio de Impresión gráfica: Desenvolvemento da tiraxe offset, Empresa e iniciativa emprendedora, FOLImpresión dixital, Impresión en baixorrelevo, Impresión en flexografía, Impresión en serigrafía, Preparación de materiais para a impresión, Preparación e regulación de máquinas offset

Ciclo medio de Cociña e gastronomía: Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Ofertas gastronómicas, Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Produtos culinarios, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Sobremesas en restauración, Técnicas culinarias

Ciclo medio de Servizos en restauración:Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Inglés, Operacións básicas en bar e cafetaría, Ofertas gastronómicas, Operacións básicas en restaurante, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Servizos en bar en cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais, Técnicas de comunicación en restauración, O viño e o seu servizo,

Ciclo superior de Dirección de cociña: Control do aprovisionamento de materias primas, Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e Iniciativa emprendedora, Formación e orientación laboral, Gastronomía e Nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración en conservación en cociña, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias, Xestión da produción en cociña, Xestión administrativa e comercial en restauración.

Ciclo superior de Xestión de aloxamentos turísticos: Comercialización de eventos, Dirección de aloxamentos turísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructura do mercado turístico, Formación e orientación laboral, Inglés, Marketing turístico, Protocolo e relacións públicas, Recepción e reservas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamentos de pisos, Francés.

Ciclo superior de Educación Infantil: Autonomía persoal e saúde, Desenvolvemento cognitivo e motor, Desenvolvemento socioafectivo, Didáctica da Educación Infantil, Empresa e iniciativa emprendedora, Expresión e Comunicación, Formación e Orientación Laboral, Habilidades Sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, O xogo infantil e a súa metodoloxíaPrimeiros auxilios.

Ciclo superior de Integración social: Apoio á intervención educativa, Atención a unidades de convivencia, Contexto da intervención socialEmpresa e iniciativa emprendedora, Formación e orientación laboral, Habilidades sociais, Inserción sociolaboral, Mediación comunitaria, Metodoloxía da intervención social, Primeiros auxilios, Promoción da autonomía persoal, Sistemas automentativos e alternativos de comunicación.

Ciclo medio de Atención a persoas en situación de dependencia: Apoio á Comunicación, Apoio domiciliario, Atención e apoio psicosocial, Atención Hixiénica, Atención Sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L.Organización da atención ás persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia.

Ciclo superior Promoción de igualdade de xénero: Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade, Desenvolvemento comunitario, Información e comunicación con perspectiva de xénero, Metodoloxía da intervención social, Promoción do emprego feminino.

Horarios Probas Libres 2023_CIFP COMPOSTELA (2ª parte)
Poderase consultar os horarios do CIFP COMPOSTELA para a realización da segunda parte das Probas Libres 2023 no seguinte enlace:

Horarios Probas Libres 2023_CIFP COMPOSTELA (1ª parte)

Poderase consultar os horarios do CIFP COMPOSTELA para realización da primeira parte das Pobras Libres 2023 no seguinte enlace:  Horarios probas libres 1ª parte 2023

Información xeral das Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2022-2023

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.


• O procedemento de admisión realizarase en dúas fases:

  • Na primeira fase o centro educativo recollerá a documentación e publicará as listaxes de persoas solicitantes.
  • Na segunda, publicarase a listaxe de persoas admitidas.
  • Todas as listaxes poderán ser consultadas no taboleiro deanuncios do centro público elixido como primeira opción e na páxina web www.edu.xunta.es/fp.

REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

Lembren que poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado.
Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento que terá lugar o xoves día 1 de xuño as 11:00 horas , no salón de actos do CIFP Compostela, ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Os horarios para o desenvolvemento das probas, no CIFP Compostela, publicaranse no taboleiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción, e na páxina web do centro, como adianto infórmase que a primeira parte das probas realizarase na semana do 5 ao 9 de xuño e a segunda parte do 12 ao 16 .

Podedes consultar o calendario de admisión da convocatoria actual no enlace: calendario do proceso de admisión probas libres: curso 2022-2023

Para máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actual


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.