arriba
Sábado, 20-Xullo-2024

 

 


Probas libres

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE)_ Curso 2023-2024

Programacións probas libres 2024_ acceso aos módulos con matrícula no CIFP Compostela

Ciclo Medio de  Cociña e Gastronomia: Empresa e iniciativa emprendedora, FOL, Preelaboración e conservación de alimentos, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

Ciclo Medio de Servizos en restauración: Técnicas de comunicación en restauración.

Ciclo Superior de Dirección de Servizos de restauración:  Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias.

Ciclo Superior de Dirección de cociña: Control de aprovisionamento de materias primas, Empresa e iniciativa emprendedora, Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, FOL, Gastronomía e Nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauraciónXestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias, Xestión da produción en cociña.

Ciclos Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos: Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, Inglés.

Ciclo Superior de Deseño e xestión da produción gráfica:Organización dos procesos de preimpresión dixital.

Ciclo Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia: Apoio domiciliario, Organización da atención ás persoas en situación de dependencia.

Ciclos Superior de Educación Infantil: Autonomía persoal e da saúde infantilDesenvolvmento cognitivo e motor, Desenvolvemento socioafectivo, Didáctica da Educación Infantil, Empresa e inciativa emprendedora, Expresión e comunicación, FOL, Habilidades sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, O xogo infantil e a súa metodoloxía, Primeiros auxilios.

Ciclo Superior de Promoción de igualdade de xénero: Habilidades sociais, Intervención socioeducativa para a igualdade, Participación social das mulleres, Prevención da violencia de xénero.

Ciclo Superior de Integración Social: Apoio á intervención educativa, Atención as unidades de convivencia, Contexto da intervención social, Empresa e iniciativa emprendedora, FOL, Habilidades Sociais, Insercion Sociolaboral, Mediación comunitaria, Metodoloxía da intervención social, Primeiros auxilios, Promocion da autonomía persoal, Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.

 

Horarios Probas Libres 2024_CIFP COMPOSTELA (1ª parte)
Poderase consultar os horarios do CIFP COMPOSTELA para a realización da primeira parte das Probas Libres 2023 no seguinte enlace:  Probas libres 1ª parte da proba.

Horarios Probas Libres 2024_CIFP COMPOSTELA (2ª parte)

Tedes acceso ás cualificacións da 1ª parte da proba e aos horarios da segunda parte da proba en: Cualificacións 1ª parte e horarios Probas Libres (2ª parte)

Información xeral das Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2023-2024

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (LOE).
CONVOCATORIA: ANO 2024
INFORMACIÓN XERAL SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN A PROBAS LIBRES

O procedemento de admisión realizarase en dúas fases:
- Na primeira fase o centro educativo recollerá a documentación e publicará as listaxes de persoas solicitantes.
- Na segunda, publicarase a listaxe de persoas admitidas.
Todas as listaxes poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción e na páxina web www.edu.xunta.es/fp.

REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

Lembren que poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado.
Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento que terá lugar o luns día 3 de xuño ás 11:30 horas , no salón de actos do CIFP Compostela, ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Os horarios para o desenvolvemento das probas publicaránse no taboeiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción, e na páxina web do centro, como adianto infórmase que a primeira parte das probas realizarase na semana do 10 ao 14 de xuño e a segunda parte do 18 ao 21 .

https://cifpcompostela.gal/

Podedes consultar o calendario de admisión da convocatoria actual en (tica na imaxe):

 img#34666

Para máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actual


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.