arriba
Venres, 27-Xaneiro-2023

 

 


Probas

Programacións Probas Libres 2023_ módulos con matrícula no CIFP Compostela:

Ciclo superior de Dirección de cociña: Control do aprovisionamento de materias primas, Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e Iniciativa emprendedora, Formación e orientación laboral, Gastronomía e Nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración en conservación en cociña, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias, Xestión da produción en cociña, Xestión administrativa e comercial en restauración.

Ciclo superior de Educación Infantil: Autonomía persoal e saúde, Desenvolvemento cognitivo e motor, Desenvolvemento socioafectivo, Didáctica da Educación Infantil, Empresa e iniciativa emprendedora, Expresión e Comunicación, Formación e Orientación Laboral, Habilidades Sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, O xogo infantil e a súa metodoloxía, Primeiros auxilios.

Ciclo superior de Integración social: Apoio á intervención educativa, Atención a unidades de convivencia, Contexto da intervención social, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación e orientación laboral, Habilidades sociais, Inserción sociolaboral, Mediación comunitaria, Metodoloxía da intervención social, Primeiros auxilios, Promoción da autonomía persoal, Sistemas automentativos e alternativos de comunicación.

Ciclo superior de Xestión de aloxamentos turísticos: Comercialización de eventos, Dirección de aloxamentos turísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructura do mercado turístico, Formación e orientación laboral, Inglés, Marketing turístico, Protocolo e relacións públicas, Recepción e reservas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamentos de pisos, Francés.

Horarios Probas Libres 2023_CIFP COMPOSTELA (2ª parte)
Poderase consultar os horarios do CIFP COMPOSTELA para a realización da segunda parte das Probas Libres 2022 no seguinte enlace:

Horarios Probas Libres 2023_CIFP COMPOSTELA (1ª parte)

Poderase consultar os horarios do CIFP COMPOSTELA para realización da primeira parte das Pobras Libres 2022 no seguinte enlace:

Publicarse á información xeral en canto estea dispoñible para o curso 2022-2023, mentras e a nivel orientativo deixámosvos on enlace á información do curso 2021-2022:  https://www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actual

Probas de acceso a grao medio e a grao superior

Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.


 Información xeral das probas de acceso 2023 a grao superior

A información sobre as probas de acceso a Ciclos Superiores. Convocatoria pode consultarse na nosa web en novas: https://cifpcompostela.gal/noticias/68/probas-de-acceso-a-ciclos-superiores-convocatoria-2023/

Ademais da onformación e actualización en: https://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

Información xeral das probas de acceso a grao medio


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.