arriba
Sábado, 20-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorProgramas InternacionaisseparatorErasmus+ _Ciclos Superiores


Erasmus+ _Ciclos Superiores

 img#59739

O programa Erasmus+ en Educación Superior que  ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doctorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.

O CIFP Compostela oferta mobilidade de estudantes para prácticas e mobilidades para recen graduados/as. Realización dun período de prácticas nunha empresa ou organización doutro país europeo.

ENBAIXADA ESPAÑOLA DALGÚNS PAISES DE DESTINO:

ERASMUS+ _Educación Superior

Erasmus+ 2021 -2027. O Futuro do Programa :

 img#43219

CARTA ERASMUS+ 2021-2027

Renovamos á carta Erasmus+, continuamos cos nosos proxectos e compromiso Eramus+ KA131 /KA103, agredecendo a colaboración, paciencia e compromiso do alumnado, centros e empresas colaboradoras co CIFP Compostela na actual situación de incertidume xerada pola crise sanitaria da Covid-19.  En maio retomamos as nosas mobilidades para Ciclos Superiores!!

Erasmus Policy Statement

 img#56449

No seguinte enlace atopades a nosa: Declaración de política Erasmus Plus

Curso 2023-2024

Publicada resolución provisional bolsas Erasmus+ de Alumnado de Ciclos Superiores (23/01/2024)

Publicada, no taboeiro de anuncios fronte a Secretaría, a resolución provisional de baremación de solicitudes de alumnado no Proxecto 2022-1-KA131-HED-000056569 (Ciclos superiores)

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para realizar a FCT (3º trimestre curso 23/24)

Obxecto da convocatoria
Concesión de 8 bolsa Erasmus KA 131 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K131 dentro do proxecto 2022‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000056569


Destinatarios
Alumnado en ORDINARIO, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no terceiro trimestre do curso 2023-2024 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.


Requisitos para participar na selección

Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta dun Ciclo Formativo de Grao Superior.
Reunir os requisitos para poder realizar a FCT
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.

Período de estancia
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA131 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT.


Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dende o 31 de outubro 2023 ata o 30 de novembro 2023.

Se queres revisar a convocatoria, países, datas e contá preme no seguinte enalce:
Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA 131 Réxime Ordinario: FCT (3º trimestre curso 23/24)

Podes baixar a solicitude en:
Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+KA131 para realizar a FCT (Ciclo Superior)

Convocatoria de dúas bolsas para Persoal para Formación Erasmus+ KA 131 (curso 2023-2024)

Obxecto da convocatoria

Concesión de 2 bolsa Erasmus + K131 de Mobilidade de Persoal para Formación (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) mediante un período de observación “job shadowing” nunha empresa ou nun centro dun país pertencente ao Programa Erasmus+ KA103, cunha duración total de cinco días (sen contar viaxes) dentro do proxecto 2022‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000056569.


Destinatarios

Persoal con destino no CIFP Compostela durante o curso 2023-2024, interesado en realizar unha estadía formativa de 5 días de duración nunha empresa ou centro, en período de observación “job shadowing” no ámbito da Unión Europea ou en países do Programa non pertencentes á UE (ver apartado “País e empresa de destino”). Importante: a concesión da bolsa queda suxeita a que no momento de comezo de realización da estadía formativa, o docente teña como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo.


Requisitos para participar na selección

-Ser persoal do CIFP Compostela (con carácter definitivo ou provisional) durante o curso 2023/2024
-Posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou ben en inglés (lingua vehicular da UE).
-Presentar un proxecto de actividade correspondente a formación a realizar coa empresa ou centro de destino concertado, no que se inclúan: obxectivos xerais e específicos da mobilidade, programación de actividades e calendario previsto, relación da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicación dos resultados na aula. O proxecto será individual, cada candidato/a debe presentar e rexistrar o seu proxecto aínda que varios/as candidatos/as presenten unha actividade ou destino común. A bolsa é individual.
-O persoal da especialidade de Orientación Educativa ou da especialidade de Formación e Orientación Laboral se presenta un proxecto de actividade baixo o programa de mobilidade ACADEMIA do Ministerio de Educación e Formación Profesional deberá indicar unha outra actividade alternativa a esta por senón resultara posteriormente seleccionado/a no devandito programa e si para a presente bolsa Erasmus + KA 131.
-Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.

Contía da bolsa

O persoal recibirá unha axuda como contribución aos seus gastos de viaxe, conforme aos importes establecidos na Guía do Programa 2022 e unha axuda de subsistencia durante o período de estancia noutro país, cuxo importe dependerá do nivel de vida do país de destino.

Período de estancia
Duración de 5 días, excluídos os 2 días de viaxes. A mobilidade deberá realizarse no presente curso ata o 21 de xuño de 2024


Prazo e presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é do 31 de outubro 2023 ao de 30 de novembro 2023, ámbolos dous incluídos.
O persoal interesado presentará a solicitude en Secretaría, xunto cunha copia do DNI, copia da certificación de idioma (se fose o caso) e proxecto da formación a realizar.

Pódese consultar toda a información sobre a convocatoria en: Convocatoria de dúas bolsas para Persola para Formación Erasmus+ KA131 (curso 23-24)


Documentos necesarios para participar no proceso de selección (solicitude con acceso nos seguinte enlace):

Solicitude de participación,  copia de DNI ou equivalente, certificado de idioma se fose o caso e proxecto de actividade correspondente a formación a realizar no país de destino, no que se inclúan: obxectivos xerais e específicos da mobilidade, programación e calendario con actividades previstas, relación da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicación dos resultados na aula.
A solicitude débese entregar na Secretaría do centro, dentro do prazo establecido.

Curso 2022-2023

Dentro do programa ERASMUS + recibimos a visita de alumnado e profesorado do Istituto Istruzione Superiore "Ignazio e Vicenzo Florio" en Trapani provincia de Sicilia.

O grupo que nos visitou estaba formado polas docentes Valentina e Claudia e dez alumnas e alumnos que están a cursar os estudos de cociña e servizos neste instituto italiano.

O alumnado de 1º de Xestión de Aloxamentos turísticos encargouse de amosar e explicar o noso centro pero tamén durante o percorrido uníronse personaxes tan senlleiros coma Breogán, Exeria, Rosalía de Castro, Santiago Apóstolo e mesmo meigas.

 img#3097

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para realizar a FCT (outubro/decembro 2023 - CICLOS SUPERIORES)


Obxecto da convocatoria

Concesión de 3 bolsa Erasmus KA 131 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K131 dentro do programa 2022‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000056569


Destinatarios
Alumnado en MODULAR e DISTANCIA, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no primeiro trimestre do curso 2023-2024 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.


Requisitos para participar na selección
Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta dun Ciclo Formativo de Grao Superior.
Reunir os requisitos para poder realizar a FCT .
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.


Período de estancia
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA131 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT.


Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 10 de maio 2023 ata o 2 de xuño 2023.


Se queres revisar a convocatoria, países, datas e contía preme no seguinte enlace:


Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA103/KA131 para realizar á FCT no primeiro trimestre do curso 2023-2024 (Ciclo Superior)


Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ KA131 para realizar a FCT (Ciclo Superior)

Convocatoria de Bolsa Erasmus+ KA 131 para F.C.T. de marzo/xuño 2023


Obxecto da convocatoria

Concesión de 6 bolsas Erasmus+ KA 131 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K131 dentro do programa 2021‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000008012

Destinatarios

Alumnado en ORDINARIO, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no terceiro trimestre do curso 2022-2023 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.


Requisitos para participar na selección

Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta dun Ciclo Formativo de Grao Superior.
Reunir os requisitos para poder realizar a FCT .
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.


Período de estancia
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT.


Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 21 de novembro 2022 ata o 02 de decembro 2022.


Podes consultar a Convocatoria no seguinte enlace: Convocatoria Bolsas Erasmus+ KA131 para realizar á FCT no terceiro trimestre do curso 2022-2023 (Ciclo Superior)


Podes baixar a solicitude en: Solicitude autoeditable KA 131

Curso 2021-2022

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para realizar a FCT (outubro/decembro 2022 - CICLOS SUPERIORES)


Obxecto da convocatoria
Concesión de 2 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103 1 bolsa KA131 dentro do programa 2020-1-ES01-KA103-079157 /2021‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000008012

Ampliación a 1 plaza de Dirección de Cociña con data 180/50/2022


Destinatarios
Alumnado en OFERTA MODULAR/DISTANCIA, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2022-23 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.


Requisitos para participar na selección
Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta dun Ciclo Formativo de Grao Superior.
Reunir os requisitos para poder realizar a FCT.
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.


Período de estancia
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT.


Prazo de presentación de solicitudes

Ampliación do prazo ata o 27 de maio .

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 11 de maio de 2022 ata o 27 de maio de 2022.


Se queres revisar a convocatoria, países, datas e contía preme no seguinte enlace:


Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA103 / KA131 para realizar á FCT no primeiro trimestre do curso 2022-2023 (Ciclo Superior)


Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ KA103 para realizar a FCT (Ciclo Superior)

Convocatoria de dúas bolsas para Persoal para Formación Erasmus+ K103 (curso 2021-2022)

DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA103-061359, O CIFP COMPOSTELA COLABORA CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS. Agradecemos a estas das empresas de acollida a súa colaboración.

A profesora Mercedes Teijeiro Gato visitou a Escola de Escola Superior de Gestão de Idanha a Nova do Instituto Castelo Branco (Portugal)

 img#67543 img#3786

Consulta a súa experiencia en TWITTER

A profesora Mónica Rouco Botana visitou o Hotel School, Hotel Management College en Riga (Letonia)

 img#10300 img#28095

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para realizar a FCT (marzo/abril 2022 - CICLOS SUPERIORES):
DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA103-079157, O CIFP COMPOSTELA COLABORA CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS. Agradecemos a estas das empresas de acollida a súa colaboración nestes momentos, así como, o compromiso e responsabilidade do noso alumnado.

MAINO E ANGEL REALIZARON A SÚA MOBILIDADE NO HOTEL HILTON IMPERIAL DUBROVNIK (CROACIA)  (de abril a xuño de 2022)

 img#74332

ANTÍA E LAURA REALIZARON A SÚA MOBILIDADE NO HOTEL GIARDINO D' EUROPA EN ROMA (ITALIA)  (de abril a xuño de 2022)

 img#74332

ANDRÉS REALIZOU A SÚA MOBILIDADE NO RESTAURANTE FUEGO EN COPENHAGUE (DINAMARCA)

 img#17687

Visita de distintos representantes de Francia (novembro de 2021)

Neste curso tivemos a oportunidade de recibir en novembro de 2021 aos representantes do Campus Mob (Francia):

  • David DUPASQUIER, Coordinador Erasmus+KA103 - Instituto Christian Bourquin ARGELES SUR MER
  • Maryline POUSSIN, Coordinadora Erasmus+KA103 - Instituto Chaptal MENDE
  • Ramon GONZALEZ, Coordinador Erasmus+KA102 - Instituto Georges Frêche MONTPELLIER

Ademais, contamos coas visitas de representantes de 20 centros de Formación Profesional de Francia (visita coordinada dende o CIFP as Mercedes); así en Novembro recibimos, en primeiro lugar, a:

  • ­ Magally Filly Directora do Lycée Polyvalent Les Iscles
  • ­ Jerome Serrano Director do Lycée professionel Dr Philippe TISSIÉ – SAVERDUN

O día 31/03/2022 recibimos directores/as dentro do proxecto Erasmus+, pour plus d’Éducation pour tous Contrat n° 2020-1-FR01-KA116-078182 acompañados por Mercedes Alvarez Uria (CIFP As Mercedes – Lugo)

Como sempre, agradecer a  Diana Pastoriza (Departamento de Formación, Innovación e Internacionalización no CAFI) a súa colaboración coa Coordinación de Praogramas Iternacionais do CIFP Compostela


VISITA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Setembro de 2021)

Moitas grazas a Isabel Fonseca pola semana que compartiu con nós co CIFP Compostela. Ata logo!

Muito obrigados a Isabel Fonseca pela semana que partilhou connosco no CIFP Compostela. Até logo!

 img#47437       img#21246

Sen esquezer a inestimable cooperación dos centros que visitamos e que colaboraron co CIFP Compostela nesta visita: IES Rosalía de Castro, Centro Autonómico de Innovación e Formación (CAFI) e CIFP Politénico de Santiago. Grazas!

DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2019-1-ES01-KA103-061359, O CIFP COMPOSTELA COLABORA CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS. Agradecemos a estas das empresas de acollida a súa colaboración nestes momentos, así como, o compromiso e responsabilidade do noso alumnado.

COLABORAMOS CO HOTEL AC HOTEL VICENZA SRL (ITALIA) onde realiza a súa mobilidade Soraya ( de xaneiro a abril de 2022)

 img#87707

COLABORAMOS CO HOTEL HILTON IMPERIAL DUBROVNIK (CROACIA) onde realiza a súa mobilidade Ion (de novembro de 2021 a xaneiro de 2022)

 img#49555

Curso 2020-2021

DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA103-061359, O CIFP COMPOSTELA COLABORA CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS. Agradecemos a estas das empresas de acollida a súa colaboración.

COLABORAMOS CO HOTEL CORTE VALIER EN LAZISE (ITALIA) onde realiza a súa mobilidade Araceli (de maio a agosto de 2021)


 img#7874           img#55428           img#55428


COLABORAMOS CO RESTAURANTE THE YEATMAN EN VILA NOVA DE GAIA – OPORTO (PORTUGAL) onde realiza a súa mobilidade Serxio (de xuño a agosto de 2021)

 img#7874

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realización da F.C.T. no período de outubro a decembro de 2020 e marzo a xuño de 2021

A causa da crise sanitaria do COVID-19 esta convocatoria quedaron aprazadas e procederase a ofertar como recen titulados/as

Pódese serguir as medidas específicas do Programa Erasmus+ na incidencia epidemiolóxica COVID-10 no senguinte enlace: http://sepie.es/coronavirus.html

Convocatoria de dúas bolsas para Persoal para Formación Erasmus+ K103 (2019-2021). CICLOS SUPERIORES 

A causa da crise sanitaria da COVID-19 esta convocatoria queda aprazada e será retomada no curso 2021-2022


En relación á incidencia epidemiolóxica COVID-19, poden consultar os últimos comunicados do SEPIE (Servizo para a internacionalización da educación) en: http://sepie.es/comunicacion/prensa.html

Curso 2019-2020

NO CURSO 2019-2020,DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 – ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS.

Agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA,onde realizou a súa FCT Manuel (de outubro a decembro de 2019)

 img#33409

E coa ESCOLA INFANTIL GERAÇAO CHUPETA (Lisboa) onde realizou a súa FCT Laura (de outubro a decembro de 2019)

 img#33409

VISITA DE PROFESORADO DO LYCEE CHRISTIAN BOURQUIN DE ARGELES SUR MER CO PROGRAMA ERASMUS+ (Setembro 2019).

Moitas gracias a Viviana e David con Erasmus Plus por esta semana en @CIFPCOMPOSTELA . Ata pronto! ....Merci beaucoup Viviana et David pour Erasmus Plus pour cette semaine à CIFP Compostela. À bientôt .

 img#90928

Curso 2018-2019

NO CURSO 2018-2019, DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 – ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS.

Agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA, onde realizou as súa FCT Manuela (de marzo a xuño de 2019).

 img#33409

COLABORAMOS CO HOTEL GIARDINO D’ EUROPA en ROMA, onde realizaron as súa FCT Anet (de outubro a decembro de 2018) e Noelia (de marzo a xuño de 2019).

 img#86595  img#86595

COLABORAMOS CO RESTAURANTE HISPANIA, onde realizou as súa FCT Silvia (de outubro a decembro de 2018).

 img#40751

VISITA DE PROFESORAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Maio de 2019)

Agradecer a Helena Margarida e María Margarida a semana que compartiron co CIFP Compostela dentro da súa mobilidade Erasmus Plus. Muito obrigados por tudo!!

 img#79698

 img#21865

Máis información sobre convocatorias anteriores en: http://cifpcompostela.edu.es/het/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=89


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.