arriba
Mércores, 29-Marzo-2023

 

 
PortadaseparatorGuía do alumnadoseparatorExtracto de programacións


Extracto de programacións

HOSTALERÍA E TURISMO

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBHOT02-Aloxamento e lavandaría: 1º CURSO: Ciencias Aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Lavado e secado de roupa, Materiais e produtos téxtiles, Pasada do ferro e embolsamento de roupa, Posta a punto de habitacións e zonas comúns e aloxamento

2º CURSO: Atención á clientela, Ciencias Aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento, Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering

CBHOT01-Cociña e Restauración: 1º CURSO: Aprovisionamento e conservación de materiais primas e hixiene na manipulación, Atención á clientela, Ciencias Aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Procesos básicos de produción culinaria, Técnicas elementais de preelaboración

2º CURSO: Ciencias Aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering, Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas, Técnicas elementais de servizo

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía: CURSO-1ºA: F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentosTécnicas culinarias

CURSO-1ºB: F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentosTécnicas culinarias

CURSO-2ºA: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinariosSobremesas en restauración

CURSO-2ºB: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración

CMHOT02 Servizos en restauración: 1º CURSO: F.O.L., Inglés, Operacións básicas en bar e cafetaríaOperacións básicas en restaurante, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Ténicas de comunicación en restauración

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, O viño e o seu servizo, Servizos en bar en cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais


Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña: 1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

2º CURSO: Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da produción en cociña

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración: 1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de servizos en bar-cafetería, Procesos de servizos en restaurante, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

2º CURSO: 2ª Lingua extranxeira-Francés, Empresa e iniciativa emprendedora, Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Sommelier, Xestión administrativa e comercial en restauración

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos: 1º CURSO: Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, F.O.L., Inglés, Márketing turístico, Recepción e reservas

2º CURSO: 2ª Língua estranxeira-Francés, Comercialización de eventos, Empresa e iniciativa emprendedora, Protocolo e relacións públicas, Recursos humanos no aloxamento, Xestión do departamento de pisos

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMHOT02 Servizos en restauración: Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Ofertas grastronómicas, O viño e o seu servizoServizos en bar e cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais.

ZMHOT01 Cociña e gastronomía: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración.

Ciclos formativos de grao superior

ZSHOT04 Dirección de cociña: Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L.Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da produción en cociña

ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración: Control de aprovisionamento de materias primas, Empresa e iniciativa emprendedora, 2ª Lingua extranseira -Francés, Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Sommelier, Xestión administrativa e comercial en restauración.

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DISTANCIA): 2ª Lingua estranxeira-Francés, Comercialización de eventos, Dirección de aloxamentos turísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estrutura do mercado turístico, F.O.L., Inglés, Marketing turístico, Protocolo e relacións públicas, Recepción e reservas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamento de pisos

Oferta DUAL

Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña (DUAL): F.O.L.Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias.

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DUAL): 2ª Lingua estranxeira-FrancésComercialización de eventos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estrutura do mercado turístico, Protocolo e relacións públicas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamento de pisos

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT02 Servizos en restauración (DUAL): Empresa e iniciativa emprendendedoraFormación e Orientación Laboral, Inglés, Ofertas gastronómicas, Operación básicas en bar e cafetaría, Operacións básicas en restaurante, Seguridade e Hixiene, Servizos en bar e cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais, Técnicas de comunicación en restauración

CMHOT01 Cociña e gastronomía (DUAL): F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos e pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias

ARTES GRÁFICAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBARG01-Artes gráficas: 1º CURSO: Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos, Atención á clientelaCiencias aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Informática básica aplicada en industrias gráficas, Traballos en repografía

2º CURSO: Ciencias aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Manipulacións en industrias gráficas, Operacións de almacén e industrias gráficas, Operacións en produción gráfica


Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica: 1º CURSO: F.O.L., Impresión en baixorrelevo, Impresión en flexografía, Preparación de materiais para a impresión, Preparación e regulación de máquinas offset

2º CURSO: Desenvolvemento da tiraxe offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Impresión dixital, Impresión en serigrafía

CMARG02 Preimpresión dixital: 1º CURSO: Ensamblaxe de publicacións electrónicas, F.O.L., Identificación de materiais en preimpresión, Tratamento de imaxe en mapa bits, Tratamento de textos

2º CURSO: Compaxinación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ilustración vectorial, Imposición e obtención dixital da forma impresora, Impresión dixital

Oferta modular

Ciclos formativos de grao superior

ZSARG01-Deseño e xestión da produción gráfica: Empresa e iniciativa emprendedora, Materiais de producción gráfica, Organización dos procesos de prostimpresión, transformacións e acabamentos, Organización dos procesos de impresión gráfica, Xestión da cor, Xestión da produción na industria gráfica

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría: 1º CURSO: Elaboración de panadaría e bolaría, F.O.L., Materias primas e procesos en panadaría, pastalería e repostaría, Operacións e control de almacén na industria alimentaria, Procesos básicos de pastelaría e repostaríaSeguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2º CURSO: Elaboracións de confeitaría e outras especialidades, Empresa e iniciativa emprendedora, Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría, Produtos de obradoiro, Sobremesas en restauración

Oferta DUAL

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría (DUAL): Elaboracións de confeitaría e outras especialidades, Empresa e iniciativa emprendedoraOperacións e control de almacén na industria alimentaria, Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría, Produtos de obradoiroSobremesas en restauración

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: 1º CURSO: Apoio domiciliario, Atención e apoio psicosocial, Atención Sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, F.O.L.

2º CURSO: Apoio á Comunicación, Atención Hixiénica, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, Organización da atención ás persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia

Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil: 1º CURSO: Desenvolvemento cognitivo e motor, Didáctica da Educación Infantil, Expresión e comunicaciónF.O.L., O xogo infantil e a súa metodoloxía

2º CURSO: Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento socioafectivo, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Intervención con familias e ateanción a menores en risco social, Primeiros auxilios

CSSSC02 Integración social: 1º CURSO: Atención ás unidade de convivencia, Contexto da intervención social, F.O.L., Inserción sociolaboral, Metodoloxía da intervención social, Promoción da autonomía persoal

2º CURSO: Apoio á interveción educativa, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Mediación comunitaria, Primeiros auxilios, Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: Apoio domiciliario, Apoio á comunicación, Atención e apoio psicosocial, Atención Hixiénica, Atención sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Organización da atención a persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia

Ciclos formativos de grao superior

ZSSSC01 Educación infantil: Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento cognitivo e motor, Desenvolvemento sociafectivo, Didáctica da Educación Infantil, Empresa e iniciativa emprendedoraExpresión e comunicación, F.O.L., Habillidades sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, O xogo en Educación Infantil e a súa metodoloxía, Primeiros auxilios

ZSSSC05 Promoción de igualdade de xénero (DISTANCIA): Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade, Desenvolvemento comunitario, Información e comunicación con perspectiva de xénero, Metodoloxía da intervención social, Promoción do emprego feminino.


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.