arriba
Sábado, 23-Setembro-2023

 

 
PortadaseparatorGuía do alumnadoseparatorExtracto de programacións


Extracto de programacións

HOSTALERÍA E TURISMO

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBHOT02-Aloxamento e lavandaría: 1º CURSO: Ciencias Aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Lavado e secado de roupa, Materiais e produtos téxtiles, Pasada do ferro e embolsamento de roupa, Posta a punto de habitacións e zonas comúns e aloxamento

2º CURSO: Atención á clientela, Ciencias Aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento, Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering

CBHOT01-Cociña e Restauración: 1º CURSO: Aprovisionamento e conservación de materiais primas e hixiene na manipulación, Atención á clientela, Ciencias Aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Procesos básicos de produción culinaria, Técnicas elementais de preelaboración

2º CURSO: Ciencias Aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering, Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas, Técnicas elementais de servizo

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía: CURSO-1ºA: F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias

CURSO-1ºB: F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias

CURSO-2ºA: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración

CURSO-2ºB: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración

CMHOT02 Servizos en restauración: 1º CURSO: F.O.L., Inglés, Operacións básicas en bar e cafetaría, Operacións básicas en restaurante, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Ténicas de comunicación en restauración

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, O viño e o seu servizo, Servizos en bar en cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais


Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña: 1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

2º CURSO: Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da produción en cociña

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración: 1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de servizos en bar-cafetería, Procesos de servizos en restaurante, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

2º CURSO: 2ª Lingua extranxeira-Francés, Empresa e iniciativa emprendedora, Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Sommelier, Xestión administrativa e comercial en restauración

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos: 1º CURSO: Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, F.O.L., Inglés, Márketing turístico, Recepción e reservas

2º CURSO: 2ª Língua estranxeira-Francés, Comercialización de eventos, Empresa e iniciativa emprendedora, Protocolo e relacións públicas, Recursos humanos no aloxamento, Xestión do departamento de pisos

Curso de especialización

CMHOT50 Panadaría e bolaría artesanais.

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMHOT01 Cociña e gastronomía:Procesos básicos de pastelaría e respostaría, Seguridade e hixiena na manipulación de alimentos, Preelaboración e conservación de alimentos, Técnicas culinarias,  Formación e Orientación Laboral.

Ciclos formativos de grao superior

ZSHOT04 Dirección de cociña: Inglés, Control e aprovisionamento de materias primas, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Procesos de elaboración culinaria, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias, Gastronomía e nutrición.

ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración: Inglés, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias, Gastronomia e nutrición, Procesos de servizos de bar - cafetaría, Procesos de servizos en restaurante, Formación e orientación laboral.

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DISTANCIA): 2ª Lingua estranxeira-Francés, Comercialización de eventos, Dirección de aloxamentos turísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estrutura do mercado turístico, F.O.L., Inglés, Marketing turístico, Protocolo e relacións públicas, Recepción e reservas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamento de pisos

Oferta DUAL

Ciclos formativos de grao superior

ZSHOT05 Dirección de servizos en restauración (DUAL).

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DUAL).

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT02 Servizos en restauración (DUAL).

ARTES GRÁFICAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBARG01-Artes gráficas: 1º CURSO: Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos, Atención á clientela, Ciencias aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Informática básica aplicada en industrias gráficas, Traballos en repografía

2º CURSO: Ciencias aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Manipulacións en industrias gráficas, Operacións de almacén e industrias gráficas, Operacións en produción gráfica


Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica: 1º CURSO: F.O.L., Impresión en baixorrelevo, Impresión en flexografía, Preparación de materiais para a impresión, Preparación e regulación de máquinas offset

2º CURSO: Desenvolvemento da tiraxe offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Impresión dixital, Impresión en serigrafía

CMARG02 Preimpresión dixital: 1º CURSO: Ensamblaxe de publicacións electrónicas, F.O.L., Identificación de materiais en preimpresión, Tratamento de imaxe en mapa bits, Tratamento de textos

2º CURSO: Compaxinación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ilustración vectorial, Imposición e obtención dixital da forma impresora, Impresión dixital

Oferta modular

Ciclos formativos de grao superior

ZSARG01-Deseño e xestión da produción gráfica: Organización dos procesos de preimpresión dixital, Deseño de produtos gráficos, Comercialización de produtos gráficos e atención á clientela, Formación e orientación laboral.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría: 1º CURSO: Elaboración de panadaría e bolaría, F.O.L., Materias primas e procesos en panadaría, pastalería e repostaría, Operacións e control de almacén na industria alimentaria, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2º CURSO: Elaboracións de confeitaría e outras especialidades, Empresa e iniciativa emprendedora, Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría, Produtos de obradoiro, Sobremesas en restauración

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: 1º CURSO: Apoio domiciliario, Atención e apoio psicosocial, Atención Sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, F.O.L.

2º CURSO: Apoio á Comunicación, Atención Hixiénica, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, Organización da atención ás persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia

Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil: 1º CURSO: Desenvolvemento cognitivo e motor, Didáctica da Educación Infantil, Expresión e comunicación, F.O.L., O xogo infantil e a súa metodoloxía

2º CURSO: Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento socioafectivo, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, Primeiros auxilios

CSSSC02 Integración social: 1º CURSO: Atención ás unidade de convivencia, Contexto da intervención social, F.O.L., Inserción sociolaboral, Metodoloxía da intervención social, Promoción da autonomía persoal

2º CURSO: Apoio á interveción educativa, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Mediación comunitaria, Primeiros auxilios, Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: Apoio domiciliario, Apoio á comunicación, Atención e apoio psicosocial, Atención Hixiénica, Atención sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Organización da atención a persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia

ZSSSC01 Educación Infantil (DISTANCIA): Desenvolvmento cognitivo e motor, Didáctica da Eduación Infantil, Expresión e Comunicación FOL, O xogo e a súa metodoloxía, Autonomía persoal e saúde infantil Desenvolvemento socioafectivo, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, Primerlos auxilios.

ZSSSC05 Promoción da Igualdade de xénero (DISTANCIA): Habilidades sociais, Primeros auxilios, Prevención da violencia de xénero, Participación social das mulleres, Intervención socioeducativa para a igualdade, Empresa e iniciativa emprendedora.


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.