arriba
Mércores, 22-Maio-2024

 

 


Validacións e exencións

Validacións e exencións

As solicitudes de validacións de múdulos, por estudos cursados ou por acreditación de unidades de competencia presentaranse perante a dirección do centro dentro dos primeiros vinte días contados desde o comezo das clases.  Mentras non se resolvan, o alumnado debe seguir asistindo a clase. Esa solicitude presentarase segundo modelo proporcionado pola Secretaría do centro e irá acompañada polo DNI e certificación académica oficial dos estudos cursados, certificado de profesionalidade ou plan de estudos según proceda.

Ao modelo de solicitude da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional pode accederse dende o seguinte enlace: Solicitude de validación de módulos profesionais.

Ao modelo de solicitude do Minisiterio de Educación, Cultura e Deporte pode accederse dende o seguinte enlace: "Solicitud de convalidación de Módulos de Formación Profesional".

As validacións se reseolven dacordo a Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro

Poden informarse no Dto. de Información e orientación profesional na dirección.

O alumnado de oferta modular poderán solicitar validacións de módulos nos que non estén matriculados.

Importante: ata que non reciba o documento que acredite a validación do múdulo, deberá seguir asistindo a clase regularmente. De non ser así, podería perder o dereito á avaliación continua, no caso de ser denegada a validación.

Para mais nnformación preme os seguintes enlaces:

Web del Ministerio (Todo FP)

Web Xunta de Galicia

Exención do módulo de FCT.

A solicitude de exención do módulo de FCT presentarase segundo establecen os Artigos 41 e 42 da Orde do 12 de xullo de 2011, pódese acceder ao formulario no seguinte enlace: Solicitude de exención do módulo de FCT pola correspondencia coa práctica laboral. Esta solicitude irá acompañada de: Vida laboral e Certificado das actividades desenvolvidas nas empresas.


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.