arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 


Baixa de oficio e anulación de matrícula

O alumnado que non asista durante os cinco primeiros días lectivos do curso, será notificado para que no plazo máximo de tres días contados dende o recibo da notificación, se incorpore de inmediato ou xustifique debidamente a inasistencia. De non ser así poderá ser dado de baixa de Oficio. (Artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011).

As alumnas/os poderán tamén solicitar a anulación da matrícula una semana antes da finalización do proceso de matrícula (Artigo 9 da Orde do 12 de xullo de 2011).

Aquelas/es alumnas/os que non asistan inxustificadamente de xeito continuado durante 15 días ou 25 días de xeito descontinua causarán baixa de oficio (Artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011).


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.