arriba
Martes, 20-Abril-2021

 

 


Baixa de oficio e anulación de matrícula

O alumnado que non asista durante os cinco primeiros días lectivos do curso, será notificado para que no plazo máximo de tres días contados dende o recibo da notificación, se incorpore de inmediato ou xustifique debidamente a inasistencia. De non ser así poderá ser dado de baixa de Oficio. (Artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011).

As alumnas/os poderán tamén solicitar a anulación da matrícula una semana antes da finalización do proceso de matrícula (Artigo 9 da Orde do 12 de xullo de 2011).

Aquelas/es alumnas/os que non asistan inxustificadamente de xeito continuado durante 15 días ou 25 días de xeito descontinua causarán baixa de oficio (Artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011).