arriba
Martes, 5-Xullo-2022

 

 
PortadaseparatorProgramas InternacionaisseparatorErasmus+ _Ciclos Superiores


Erasmus+ _Ciclos Superiores

 img#51510

 img#47812

O programa Erasmus+ en Educación Superior que  ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doctorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.

O CIFP Compostela oferta mobilidade de estudantes para prácticas e mobilidades para recen graduados/as. Realización dun período de prácticas nunha empresa ou organización doutro país europeo.

ENBAIXADA ESPAÑOLA DALGÚNS PAISES DE DESTINO:

ERASMUS+ _Educación Superior

Erasmus+ 2021 -2027. O Futuro do Programa :

 img#43219

CARTA ERASMUS+ 2021-2027

Renovamos á carta Erasmus+, continuamos cos nosos proxectos e compromiso Eramus+ KA131 /KA103, agredecendo a colaboración, paciencia e compromiso do alumnado, centros e empresas colaboradoras co CIFP Compostela na actual situación de incertidume xerada pola crise sanitaria da Covid-19.  En maio retomamos as nosas mobilidades para Ciclos Superiores!!

Erasmus Policy Statement

 img#56449

No seguinte enlace atopades a nosa: Declaración de política Erasmus Plus

Curso 2021-2022

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para realizar a FCT (outubro/decembro 2022 - CICLOS SUPERIORES)


Obxecto da convocatoria
Concesión de 2 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103 1 bolsa KA131 dentro do programa 2020-1-ES01-KA103-079157 /2021‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000008012

Ampliación a 1 plaza de Dirección de Cociña con data 180/50/2022


Destinatarios
Alumnado en OFERTA MODULAR/DISTANCIA, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2022-23 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.


Requisitos para participar na selección
Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta dun Ciclo Formativo de Grao Superior.
Reunir os requisitos para poder realizar a FCT.
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.


Período de estancia
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT.


Prazo de presentación de solicitudes

Ampliación do prazo ata o 27 de maio .

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 11 de maio de 2022 ata o 27 de maio de 2022.


Se queres revisar a convocatoria, países, datas e contía preme no seguinte enlace:


Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA103 / KA131 para realizar á FCT no primeiro trimestre do curso 2022-2023 (Ciclo Superior)


Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ KA103 para realizar a FCT (Ciclo Superior)

Convocatoria de dúas bolsas para Persoal para Formación Erasmus+ K103 (curso 2021-2022)

Obxecto da convocatoria
Concesión de 2 bolsas Erasmus+ K103 de Mobilidade de Persoal para Formación (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) mediante un período de observación “job shadowing” nunha empresa ou nun centro dun país pertencente ao Programa Erasmus+ KA103, cunha duración total de cinco días (sen contar viaxes) dentro do proxecto 2019-1-ES01-KA103-061359
Destinatarios
Profesorado de Ciclos Formativos de Graos Superiores, con destino no CIFP Compostela durante o curso 2021-2022, interesado en realizar unha estadía formativa de 5 días de duración nunha empresa ou centro, en período de observación “job shadowing” (neste presente curso e con anterioridade ao 31/05/2022) no ámbito da Unión Europea ou en países do Programa non pertencentes á UE (ver apartado “País e empresa de destino” da convocatoria). Importante: a concesión da bolsa queda suxeita a que no momento de comezo de realización da estadía formativa, o docente teña como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo.

Requisitos para participar na selección

Ser docente do CIFP Compostela (con carácter definitivo ou provisional) durante o curso 2021/2022, de Ciclos Formativos de Grao Superior.

Posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou ben en inglés (lingua vehicular da UE).

Presentar un proxecto de actividade correspondente a formación a realizar coa empresa ou centro de destino concertado, no que se inclúan: obxectivos xerais e específicos da mobilidade, programación de actividades e calendario previsto, relación da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicación dos resultados na aula.

Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.

Contía da bolsa
A contía da bolsa terá un importe máximo de 800.- euros. Trátase dunha axuda económica para todo o período e todos os conceptos. O importe final concedido, conforme establece a normativa reguladora de Erasmus+, dependerá do país de realización da formación.
Período de estancia
Duración de 5 días, excluídos días de viaxes.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes é do 27 de xaneiro de 2022 ao 14 de febreiro de 2022, ámbolos dous incluídos.
Os docentes interesados presentarán a solicitude en Secretaría, xunto cunha copia do DNI, copia da certificación de idioma (se fose o caso) e proxecto da formación a realizar.

Acceso as bases da convocatoria:

Convocatoria de dúas bolsas para Persola para Formación Eramus+ KA103

Acceso á solicitude:

Solicitude de Bolsa Erasmus+ KA 103 para persoal

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para realizar a FCT (marzo/abril 2022 - CICLOS SUPERIORES)

Nota: Con data 18/11/2021 incorpórase os países Croacia (para C.S. de Aloxamentos Turísticos) e Portugal para C. S. de Dirección de Servizos en Restauración)

Obxecto da convocatoria
Concesión de 8 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103 dentro do programa 2020-1-ES01-KA103-079157


Destinatarios
Alumnado en OFERTA ORDINARIO, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2021-22 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.


Requisitos para participar na selección
Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta ordinaria dun Ciclo Formativo de Grao Superior.
Reunir os requisitos para poder realizar a FCT.
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.


Período de estancia
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT.


Prazo de presentación de solicitudes. Ampliado!!
O prazo de presentación de solicitudes será dende o 18 de novembro de 2021 ata o 17 de decembro de 2021.


Se queres revisar a convocatoria, países, datas e contía preme no seguinte enlace:

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA103 para realizar á FCT (Ciclo Superior)

Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ KA103 para realizar a FCT (Ciclo Superior)

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para recen graduados/as (CICLOS SUPERIORES)

Obxecto da convocatoria
Concesión de 7 bolsas Erasmus+ K103, para recen graduados/as nun ciclo superior, de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103, dentro dos programas do CIFP Compostela: 2019- ES01-KA103-061359.
Destinatarios
Alumnado titulado nun ciclo superior neste último curso e estea interesado en realizar prácticas en empresas de países da Unión Europea. Así, os estudantes de educación superior que acaben de graduarse, poden participar en períodos de formación práctica. Estes estudantes deberán completar este de formación práctica no estranxeiro no prazo dun ano desde a obtención do título.
Requisitos para participar na selección:

Alumnado de ciclo superior do CIFP Compostela que remate estudos en novembro / decembro 2021.
Realizar a mobilidade entre os meses de xaneiro de 2022 e abril de 2022
Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.

É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.

Período de estancia
Duración de 3 meses (90 días)
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 como o indicado no Acordo de aprendizaxe asinado co alumno/a e o CIFP Compostela.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será do 18 de outubro ao 18 de novembro de 2021
A estancia poderase formalizar cunha finalización máxima en abril de 2022 (xa que a caducidade do programa é en maio de 2022)

Se queres revisar a convocatoria, países, datas e cuantía preme no seguinte enlace:

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA 103 para recen graduados (Ciclo Superior)

Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ Ka 103 para recen graduados ( Ciclo Superior)


VISITA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Setembro de 2021)

Moitas grazas a Isabel Fonseca pola semana que compartiu con nós co CIFP Compostela. Ata logo!

Muito obrigados a Isabel Fonseca pela semana que partilhou connosco no CIFP Compostela. Até logo!

 img#47437       img#21246

Sen esquezer a inestimable cooperación dos centros que visitamos e que colaboraron co CIFP Compostela nesta visita: IES Rosalía de Castro, Centro Autonómico de Innovación e Formación (CAFI) e CIFP Politénico de Santiago. Grazas!

Curso 2020-2021

DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2019-1-ES01-KA103-061359, O CIFP COMPOSTELA COLABORA CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS. Agradecemos a estas das empresas de acollida a súa colaboración nestes momentos, así como, o compromiso e responsabilidade do noso alumnado.

COLABORAMOS CO HOTEL HILTON IMPERIAL DUBROVNIK (CROACIA) onde realiza a súa mobilidade Ion (de novembro de 2021 a xaneiro de 2022)

 img#49555

COLABORAMOS CO HOTEL CORTE VALIER EN LAZISE (ITALIA) onde realiza a súa mobilidade Araceli (de maio a agosto de 2021)


 img#7874           img#55428           img#55428


COLABORAMOS CO RESTAURANTE THE YEATMAN EN VILA NOVA DE GAIA – OPORTO (PORTUGAL) onde realiza a súa mobilidade Serxio (de xuño a agosto de 2021)

 img#7874

Convocatoria de Bolsa Erasmus+ KA 103 para realizar a F.C.T. de outubro a decembro de 2021

Obxecto da convocatoria.
Concesión de 3 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103 dentro do programa 2020-1-ES01-KA103-079157.
Destinatarios.
Alumnado en OFERTA MODULAR E A DISTANCIA, matriculado no CIFP Compostela, nun Ciclo Formativo de Grao Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2021-22 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.
Requisitos para participar na selección.

Estar matriculado/a no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta modular/distancia dun Ciclo Formativo de Grao Superior.

Reunir os requisitos para poder realizar a FCT .

Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.

É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).

Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto

Período de estancia.
Duración de 2,5 meses (75 días) da bolsa no que se inclúe todo o período da FCT.
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 coa mesma, asi como o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de FCT

Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será do 01 ao 10 de xuño ao de 2021
A estancia poderase formalizar cunha finalización máxima en abril de 2022 (xa que a caducidade do programa é en maio de 2022)

Se queres revisar a convocatoria, países, datas e cuantía preme no seguinte enlace:

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA 103 para F.C.T. (Ciclo Superior)

Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ Ka 103 para F.C.T (Ciclo Superior)

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ para recen graduados/as (CICLOS SUPERIORES)

Obxecto da convocatoria
Concesión de 7 bolsas Erasmus+ K103, para recen graduados/as nun ciclo superior, de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103, dentro dos programas do CIFP Compostela: 2019- ES01-KA103-061359 e 2020-1-ES01-KA103-079157
Destinatarios
Alumnado titulado nun ciclo superior neste último curso e estea interesado en realizar prácticas en empresas de países da Unión Europea. Así, os estudantes de educación superior que acaben de graduarse, poden participar en períodos de formación práctica. Estes estudantes deberán completar este de formación práctica no estranxeiro no prazo dun ano desde a obtención do título.
Requisitos para participar na selección:

  • Alumnado de ciclo superior do CIFP Compostela que remate estudos en xuño/setembro de 2021.
  • Realizar a mobilidade entre os meses de outubro de 2021 e abril de 2022
  • Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe permanente) ou de terceiros países, nese caso deberá acreditar que está en posesión dun permiso válido para residir en España durante o período de realización da mobilidade.
  • É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou en inglés (lingua vehicular de UE). Para iso realizarase unha proba de nivel lingüístico oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida (nivel recomendado B1).
  • Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto

Período de estancia
Duración de 3 meses (90 días)
O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+ KA103 como o indicado no Acordo de aprendizaxe asinado co alumno/a e o CIFP Compostela.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será do 01 ao 10 de xuño ao de 2021
A estancia poderase formalizar cunha finalización máxima en abril de 2022 (xa que a caducidade do programa é en maio de 2022)

Se queres revisar a convocatoria, países, datas e cuantía preme no seguinte enlace:

Convocatoria de Bolsas Erasmus+ KA 103 para recen graduados (Ciclo Superior)

Podes baixar a solicitude en:

Solicitude autoeditable Bolsas Erasmus+ Ka 103 para recen graduados ( Ciclo Superior)

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realización da F.C.T. no período de outubro a decembro de 2020 e marzo a xuño de 2021

A causa da crise sanitaria do COVID-19 esta convocatoria quedaron aprazadas e procederase a ofertar como recen titulados/as

Pódese serguir as medidas específicas do Programa Erasmus+ na incidencia epidemiolóxica COVID-10 no senguinte enlace: http://sepie.es/coronavirus.html

Convocatoria de dúas bolsas para Persoal para Formación Erasmus+ K103 (2019-2021). CICLOS SUPERIORES 

A causa da crise sanitaria da COVID-19 esta convocatoria queda aprazada e será retomada no curso 2021-2022


En relación á incidencia epidemiolóxica COVID-19, poden consultar os últimos comunicados do SEPIE (Servizo para a internacionalización da educación) en: http://sepie.es/comunicacion/prensa.html

Curso 2019-2020

NO CURSO 2019-2020,DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 – ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS.

Agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA,onde realizou a súa FCT Manuel (de outubro a decembro de 2019)

 img#33409

E coa ESCOLA INFANTIL GERAÇAO CHUPETA (Lisboa) onde realizou a súa FCT Laura (de outubro a decembro de 2019)

 img#33409

Resolución definitiva. Alumnado FCT (marzo - xuño 2020)

A Resolución definitiva da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretaría). Mobilidades aprazadas por forza maior (Covid - 19) e que se retoman dende Maio de 2021. Xa temos a Araceli en Italia dende o 24 de maio de 2021 e a Serxio en Oporto dende o 15 de xuño!!!!

VISITA DE PROFESORADO DO LYCEE CHRISTIAN BOURQUIN DE ARGELES SUR MER CO PROGRAMA ERASMUS+ (Setembro 2019).

Moitas gracias a Viviana e David con Erasmus Plus por esta semana en @CIFPCOMPOSTELA . Ata pronto! ....Merci beaucoup Viviana et David pour Erasmus Plus pour cette semaine à CIFP Compostela. À bientôt .

 img#90928

Curso 2018-2019

NO CURSO 2018-2019, DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 – ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS.

Agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA, onde realizou as súa FCT Manuela (de marzo a xuño de 2019).

 img#33409

COLABORAMOS CO HOTEL GIARDINO D’ EUROPA en ROMA, onde realizaron as súa FCT Anet (de outubro a decembro de 2018) e Noelia (de marzo a xuño de 2019).

 img#86595  img#86595

COLABORAMOS CO RESTAURANTE HISPANIA, onde realizou as súa FCT Silvia (de outubro a decembro de 2018).

 img#40751

VISITA DE PROFESORAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Maio de 2019)

Agradecer a Helena Margarida e María Margarida a semana que compartiron co CIFP Compostela dentro da súa mobilidade Erasmus Plus. Muito obrigados por tudo!!

 img#79698

 img#21865

Máis información sobre convocatorias anteriores en: http://cifpcompostela.edu.es/het/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=89


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional