arriba
Martes, 5-Xullo-2022

 

 
PortadaseparatorInformación COVID _CIFP CompostelaseparatorConsideracións previas_COVID


Consideracións previas_COVID

(20/04/2022) Medidas de prevención aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

As medidas previstas terán efecto desde as 00.00 horas do día 20 de abril de 2022


MANTENSE A OBRIGATORIEDADE DO USO DA MÁSCARA (persoas maiores de 6 anos en adiante)

Nos centros, servizos e establecementos sanitarios.

Centros sociosanitarios e, en particular, nas residencias de maiores.

Nos medios de trasporte.

RECOMENDACIÓNS:

Persoas en risco: maiores de 60 anos, inmunoderpimidos, persoas con patoloxías previas e embarazadas.

En reunións con persoas en risco.

En eventos multitudinarios.

EXCEPCIÓNS:

Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

No caso de que, pola propia natureza das actividade, o uso da máscara resulte incompatible, con arreglo ás indicacións das autoridades sanitarias.

Máis información en: https://coronavirus.sergas.gal

(Marzo 2022) O protocolo Covid do CIFP Compostela incorpora as novas instrucións:

Non é necesario manter corentenas en casos Covid, que serán tratados tal e como prescriba o persoal sanitario e, de ser caso, tramitadas como baixas comúns.

Dende o Sergas seguen a informar que:

Uso do 061 para casos graves e emerxencias e o 881 54 00 45 para dúbidas e síntomas leves

A Consellería de Sanidade reitera que a cidadanía empregue o número 061 só para emerxencias ou casos graves e aconsella utilizar o número 881 54 00 45 para consultar dúbidas ou síntomas leves de coronavirus.

Sinalar, ademais, que o Sergas ten a disposición da cidadanía a páxina web https://coronavirus.sergas.gal/ na que se pode consultar información dirixida á poboación, aos profesionais sanitarios e a outros colectivos.

Ademais, reitérase o carácter obrigatorio do uso da máscara en espazos interiores.

Recomendacións
Os técnicos da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade volven reiterar as recomendacións consensuadas entre as comunidades autónomas e o Ministerio de Sanidade, e lembran que, en liñas xerais, aconséllase adoptar as medidas de autoprotección e limitación da diseminación do virus común a calquera infección respiratoria, como a gripe.

Así, extremarase a hixiene de mans, lavándoas frecuentemente, especialmente despois de tusir ou soarse, e cubrirase o nariz e a boca cun pano -preferentemente desbotable- ao tusir ou esbirrar, ou se non se dispón de pano, na cara interna do cóbado. Ademais, evitarase tocar os ollos, o nariz e a boca coas mans.

É importante tamén procurar unha axeitada ventilación dos espazos interiores optando preferentemente por espazos abertos e tratando de evitar aglomeracións.

Non se debe esquecer o mantemento da distancia de seguridade, o uso axeitado da máscara e atender ás restricións específicas que se poidan establecer en cada comarca ou concello.

02/2022: O protocolo Covid do CIFP Compostela engade como anexo as instrucións establecidas pola aplicación da lexislación sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras en Centros Educativos (Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) (https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID-19_Obligatoriedad_mascarillas_centros_educativos.pdf) elaborado na Ponencia de Promoción da Saúde do Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud:

O uso de máscara en interiores continúa a ser obrigatorio para todas as persoas maiores de 6 anos (e recomendable para maiores de 3 anos) salvo aquelas casuísticas previstas na normativa.

O uso de máscaras en espazos ao aire libre será obrigatorio naqueles casos específicos nos que se organicen eventos multitudinarios nos que os asistentes estean de pé, ou se están sentados e non se poda manter unha distancia de seguridade de cando menos 1,5 metros entre persoas.

Puntualiza o documento que, tendo en conta a definición da OMS de evento multitudinario e dadas as medidas actuais de limitacións en centros educativos, así como a interpretación da norma respecto a eventos multitudinarios, considérase que a interacción nos centros educativos na actividade educativa ordinaria ao aire libre non se corresponde con eventos multitudinarios.

O resto de previsións da Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022 e no documento de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a C OVID-19 para centros educativos”, seguen en vigor. Respecto da limitación de contactos, lémbrase que deberán evitarse de maneira xeral aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura de alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases; mantendo a distancia interpersoal a excepción das persoas que forman parte dun mesmo grupo de convivencia estable.

A aplicación da medida de limitación de contactos, que establece este último punto do documento do Ministerio de Sanidade, obriga a comunidade educativa a preservar que a interacción sexa por clase ou garantindo unha distancia mínima de 1,5 metros se hai contacto entre distintos grupos burbulla. A este respecto, o Subcomité Clínico da Consellería de Sanidade entende que esta medida diminúe os riscos. Non obstante, co obxectivo de velar pola saúde pública, especialmente do alumnado sen pauta de vacinación completa; e tamén en aras de facilitar a organización nos centros educativos, cando polas súas dimensións ou características nalgún momento puntual tivesen lugar aglomeracións, a recomendación do Subcomité Clínico é que nestes casos si se use a máscara.

01/2022: Ante a publicación de novos protocolos de xetión epidemiolóxica en centros educativos, destacamos os aspectos principias a ter en conta:

 • As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.
 • Nin o alumnado, nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.
 • Os autotest non requirirán dunha proba complementaria para confirmar o caso. A notificación varía dependendo de como se realizase a proba de autodiagnóstico:

-Autodiagnóstico realizado CON supervisión dun farmacéutico: será o farmacéutico quen notifique o caso positivo a Saúde Pública.
-Autodiagnóstico realizado SEN supervisión dun farmacéutico: a persoa debe cubrir o formulario de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTOTEST POSITIVO dispoñible na páxina web do coronavirus [ligazón] ou chamar ao 881 540 045

- En todo caso deberase avisar ao CIFP Compostela a través do correo: cifp.compostela@edu.xunta.gal cubrindo a declaración responsable correspondente: Declaración responsable alumnado ou Declaración responsable persoal docente e non docente.

 • A definición e contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2 metros dun caso positivo ata as 48 horas antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara)
 • O persoal docente e non docente, así como o alumnado de 12 ou máis anos, que teña a consideración de contacto estreito seguirá as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control, publicada a día 30 de decembro de 2021. Así, as persoas con pauta vacinal completa, salvo as excepcións previstas no documento citado, non terán que facer corentena.

O protocolo Covid do CIFP Compostela engade como anexo as instrucións establecidas no: PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA (14/01/2022)

Pola situación excepcional que estamos a vivir, pregamos lembres algunhas medidas importantes:

 • ­Por favor! Realiza a autoavaliación antes de vir ao CIFP Compostela, se tes un síntoma non te achegues ao CIFP e avisa da túa ausencia preferentemente no correo do CIFP cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570
 • Entra ao CIFP Compostela pola porta asignada.
 • Esquecícheste de tomar a temperatura??. Podes facelo no CIFP, hai puntos de toma de temperatura habilitados.
 • Avisa inmediatamente se tes algún síntoma compatible coa COVID e xa estás no CIFP Compostela.
 • Mantén unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas interaccións entres as persoas e de 1,2 na aula ordinaria.
 • Usa a máscara, é de uso obrigatorio sempre no recinto escolar, con independencia do mantemento da distancia interpersoal.
 • Realiza unha hixiene correcta de mans (non te esquezas na entrada e saída das aulas).
 • Atende sempre as instrucións dadas polo profesorado nos talleres e aulas.
 • Se cambias de aula, non te esquezas de desinfectar o teu posto outra vez.
 • Recorda que se estas parcialmente e en situación de corentena, utilizarse como medio de formación a aula virtual.

Agradeceríamos que:

 • Teñas a man os datos do teu médico e centro médico de referencia.
 • En caso de ter que ir ao espazo de illamento da Covid 19, lémbrate de recoller e levar as túas pertenzas persoais.

Moitas grazas!


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional